Domeny to nasza mocna strona.

Masz pytania? Napisz do nas! bok@domeno.pl

Regulamin

Regulamin świadczenia usług przez PodMłotek.pl Sp. z o.o.

I. Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy regulamin ustala zasady korzystania z usług serwisu internetowego domeno.pl.

2. Usługodawcą jest PodMłotek.pl Sp. z o.o. (wydawca serwisu domeno.pl) z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim; ul. Opoczyńska 96, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000358355 przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia; kapitał zakładowy w wysokości 5000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych), REGON: 100903880, NIP: 7732448347

3. Abonentem w rozumieniu Regulaminu jest osoba składająca zamówienie za sprawą elektronicznego formularza odnośnie rejestracji domeny internetowej za pośrednictwem PodMłotek.pl Sp. z o.o.

4. Abonent według Regulaminu to podmiot, jakiemu przyznana została zdolność prawna (w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), a jaka zawarła umowę na świadczenie usług elektronicznych (art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną).

5. Warunkiem korzystania z usług serwisu domeno.pl jest wprowadzenie przez Abonenta przez formularz elektroniczny informacji, które są niezbędne do rejestracji domeny znajdującej się w ofercie handlowej serwisu. Jednocześnie Abonent zobowiązany jest do podania swoich prawdziwych danych osobowych podczas procesu rejestracji domeny. W chwili stwierdzenia iż podano nieprawdziwe, niekompletne tudzież błędne dane Abonenta, PodMłotek.pl Sp. z o.o. ma prawo wezwać go do złożenia wyjaśnień, uzupełnienia bądź zmiany danych w terminie 5 dni, pod groźbą zablokowania dostępu do Panelu Klienta oraz zerwania współpracy.

6. Abonent podający swój adres e-mail w procesie rejestracji domeny wyraża tym samym zgodę na otrzymywanie ofert handlowych PodMłotek.pl Sp. z o.o. o jakiej mowa w art. 10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

7. Abonent w chwili złożenia zamówienia rejestracji domeny potwierdza, iż zapozna się z niniejszym Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanawiania.

8. Umowa z Abonentem zawierana jest na okres czasowy wynikający z okresów rozliczeniowych.

II. Prawa i obowiązki stron

A. Prawa i obowiązki PodMłotek.pl Sp. z o.o.

1. PodMłotek.pl Sp. z o.o. zobowiązuje się do świadczenia usług z najwyższą możliwą starannością na warunkach określonych niniejszym regulaminem i zapisami polskiego prawa.

2. PodMłotek.pl Sp. z o.o. zobowiązuje się do poinformowania Abonenta w związku z ewentualnymi zmianami w strukturach firmy oraz pracami wymagającymi czasowego wyłączenia Panelu Klienta na 48 godzin przez wspominanymi sytuacjami o ile takie zmiany nie będą wynikały z nieprzewidzianych awarii sprzętowych.

3. PodMłotek.pl Sp. z o.o. zobowiązuje się do informowania Abonenta o zbliżającym się końcu ważności świadczenia usług rejestracyjnych za pomocą drogi elektronicznej.

4. PodMłotek.pl Sp. z o.o. ma prawo zablokować dostęp do Panelu Klienta oraz zerwać umowę o świadczeniu usług w chwili stwierdzenia podania nieprawdziwych danych osobowych przez Abonenta w momencie rejestracji domeny.

5. Niniejsze zapisy Regulaminu nie wyłączają prawa PodMłotek.pl Sp. z o.o do dochodzenia od Abonenta odszkodowania na zasadach ogólnych.

B. Prawa i obowiązki Abonenta

1. Abonent jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa. PodMłotek.pl Sp. z o.o nie bierze odpowiedzialności za materiały umieszczane pod domenami zarejestrowanymi przez serwis domeno.pl. W razie uzyskania przez PodMłotek.pl Sp. z o.o informacji o korzystaniu przez Abonenta z usługi niezgodnie z przepisami prawa, PodMłotek.pl Sp. z o.o ma prawo udostępnić dane osobowe Abonenta organom ściągania (prokuratura, policja) w celu ustalenia jego odpowiedzialności.

2. Abonent jest zobowiązany do przestrzegania zasad poufności i nieudostępniania osobom trzecim loginu i hasła do Panelu Klienta.

3. Abonent jest zobowiązany do aktualizowania swoich danych osobowych w Panelu Klienta. W przypadku zaniechania niniejszego obowiązku Abonent może ponieść prawne konsekwencje takiego zaniechania. W przypadku wspomnianego zaniedbania, doręczenie korespondencji na wcześniej używane konto e-mail lub adres Abonenta uznaje się za skuteczne.

4. Niniejsze zapisy Regulaminu nie wyłączają prawa Abonenta do dochodzenia od PodMłotek.pl Sp. z o.o odszkodowania na zasadach ogólnych.

III. Odnowienie usług rejestracyjnych

1. Domeny odnawiane w PodMłotek.pl Sp. z o.o prowadzone są na zasadach rejestru według harmonogramu zapisanego w systemie Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej z siedzibą w Warszawie (NASK).

2. PodMłotek.pl Sp. z o.o nie ponosi odpowiedzialności za wyrejestrowanie domeny lub utratę prawa do nazwy przez Abonenta wobec obowiązku terminowej płatności przez Abonenta za odnowienie Usługi.

IV. Rozliczenia

1. Koszty Rejestracji oraz Odnowienia Usług reguluje cennik opublikowany na łamach serwisu domeno.pl w dniu dokonania transakcji.

2. Abonent zobowiązuje się do terminowego wnoszenia opłat z tytułu Rejestracji lub Odnawiania Usług na podstawie faktury pro-forma otrzymanej od PodMłotek.pl Sp. z o.o. na wskazany adres e-mail.

3. Faktura VAT wystawiana jest po uiszczeniu opłaty przez Abonenta wedle wskazanych danych osobowych Abonenta w jego Panelu Klienta.

4. Przelewy w związku ze świadczeniem usług winny być dokonywane na rachunek bankowy wskazany na fakturze pro-forma.

5. Za dzień zapłaty uznaje się chwilę zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym PodMłotek.pl Sp. z o.o.

V. Polityka prywatności

1. Dane osobowe Abonenta nie są przekazywane osobom trzecim. Służą one wyłącznie kwestiom księgowości.

2. Abonent ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania, wynikające z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jend.:Dz.U.2002, nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

3. PodMłotek.pl Sp. z o.o dane osobowe Abonenta może wydać tylko i wyłącznie na wniosek organów ścigania (prokuratura, policja) w celu ustalenia jego odpowiedzialności wynikające z nieprzestrzegania zapisów prawa.

4. PodMłotek.pl Sp. z o.o nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystania danych umieszczonych w bazach WHOIS prowadzonych przez rejestry NASK.

VI. Przeniesienie świadczenia Usług rejestracji i obsługi domen

1. Przeniesienie obsługi zrządzania domeną do i od innego Rejestratora (transfer) odbywa się według zapisów regulaminu NASK oraz zgodnie z obowiązującym cennikiem PodMłotek.pl Sp. z o.o.

2. Kod authinfo jest wysyłany na podany przez Abonenta do kontaktu adres e-mail, w terminie do 14 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania właściwie wypełnionego wniosku autoryzacyjnego wraz z dokumentami, potwierdzającymi dane personalne Abonenta.

3. Przeniesienie domeny na osobę w ramach usług PodMłotek.pl Sp. z o.o jest równoznaczne z akceptacją przez Nowego Abonenta dotychczasowych praw i obowiązków wynikających z zawartej z dotychczasowym Abonentem umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną oraz niniejszego Regulaminu. Jednocześnie zmiana Abonenta odbywa się za pomocą wypełnienia stosownego formularza dostępnego w Serwisie domeno.pl w ramach procedury zmiany Abonenta.

4. PodMłotek.pl Sp. z o.o. zobowiązuje się do przeprowadzenia zmiany Abonenta i równocześnie właściciela domeny w ciągu 14 dni od momentu spełnienia ostatniego kryterium o jakim mowa w punkcie 3 niniejszej części Regulaminu.

VII. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacja Abonenta związana niedopełnieniem obowiązków, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi przez PodMłotek.pl Sp. z o.o. winna mieć formę pisemną i zostać przesłana na adres siedziby spółki (Rozdz. I, pkt. 1 niniejszego Regulaminu). Pismo reklamacyjne musi zawierać dane Abonenta takie jak: imię i nazwisko(lub nazwa firmy, tudzież osoby upoważnionej), login klienta, adres do korespondencji, oraz zarzuty wraz uzasadnieniem jak również proponowanym sposobem rozwiązania sporu.

2. PodMłotek.pl Sp. z o.o. ma obowiązek udzielić pisemnej odpowiedzi Abonentowi na jego reklamację w terminie do 21 dni od daty jej otrzymania. W przypadku niewłaściwej formy reklamacji (określonej w punkcie 1 niniejszego rozdziału) uznaję się ową reklamację jako niezasadną i wobec takowej PodMłotek.pl Sp. z o.o. nie ma obowiązku się ustosunkować.

3. Nierozpatrzenie reklamacji w określonym wyżej terminie lub braku porozumienia wynikającego z chęci polubownego rozstrzygnięcia sporu pomiędzy PodMłotek.pl Sp. z o.o. a Abonentem, temu drugiemu przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Spory mogące wyniknąć w związku ze świadczeniem usług przez PodMłotek.pl Sp. z o.o., a jakich nie uda się rozstrzygnąć w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny, właściwy dla siedziby PodMłotek.pl Sp. z o.o.

2. PodMłotek.pl Sp. z o.o. zobowiązuje się do informowania Abonenta o wszelkich zmianach w niniejszym regulaminie drogą e-mail na 14 dni przed ich wejściem w życie.

3. Regulamin obowiązuje od dnia 04.04.2011 r.